Disclaimer

De Regels voor een goed gebruik

Hieronder kan u onze “regels voor een goed gebruik” terug vinden van de Museum Dr. Guislain website. Door het gebruiken van deze site, heeft u deze regels ook aanvaard. Af en toe kunnen deze regels aangepast worden. Indien u een reguliere bezoeker bent van deze site, raden wij u aan om deze regels regelmatig te herbekijken.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Museum Dr. Guislain is ertoe verbonden uw privésfeer te beschermen. Wij gebruiken de informatie die wij verzamelen over u om specifieke diensten aan te bieden die u aangevraagd heeft. We kunnen dit eventueel ook gebruiken om u op de hoogte te brengen van veranderingen binnen onze diensten, toekomstige evenementen en ontwikkelingen, of om u te informeren over speciale promoties die volgens ons u zullen interesseren.

Al de informatie die u ons bezorgt, behoort tot de privésfeer en is beveiligd. Momenteel verkopen of verhuren wij geen informatie uit, en Museum Dr. Guislain zal dit ook nooit doen zonder dit eerst bij u na te vragen. Onder de wet op de privacy volgen wij de strikte procedures van het opslaan en het openbaar maken van informatie die u ons gegeven heeft, dit om niet toegestane gebruik te voorkomen. Onze beveiligingsprocedure bestaat erin dat wij op regelmatige basis een bewijs van identiteit aanvragen voordat wij u gevoelige informatie bezorgen.

Door het openbaar maken van uw persoonlijke informatie aan ons door gebruik te maken van deze website of via de telefoon, stemt u toe tot het verzamelen, opslaan en verwerken van uw persoonlijke informatie door Museum Dr. Guislain op de wijze die hier in deze privaatrechtelijke verklaring beschreven wordt.

Indien u vragen of opmerkingen heeft over de informatie die wij over u beschikken, gelieve ons te contacteren via info@museumdrguislain.be.

Copyright

De Museum Dr. Guislain website en zijn inhoud zijn copyright van Museum Dr. Guislain. Het reproduceren van het materiaal is toegestaan vrij van kosten in elke formaat of voor elk medium voor onderzoek, private studie of voor interne circulatie binnen een educatieve organisatie (zoals scholen en universiteiten). Dit is onderworpen aan het materiaal dat nauwkeurig gereproduceerd wordt en niet in een misleidende context of in een aangepast formaat zoals rekken, verkleinen, (in)kleuren of aangepast op welke manier dan ook waardoor het origineel formaat aangepast werd.

Uitgezonderd: De foto’s die te vinden zijn onder “pers/voor de pers” zijn enkel bestemd voor journalistieke publicaties over het museum en de lopende tentoonstellingen. Deze foto’s mogen voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt.

Als een van deze ‘items’ op deze website gereproduceerd of gekopieerd worden door derden,  moet steeds de bron van herkomst geïdentificeerd worden en de copyright vermeld : bv. Jean Brusselmans. Het onweder, 1938, Olie op doek, 112 x 122cm - Collectie Museum Dr. Guislain, Oostende. Foto : Steven Decroos. ©SABAM 2011

Commerciële gebruikers die een beeld wensen te reproduceren op een commerciële basis dienen contact op te nemen met info@museumdrguislain.be

Het filmen en fotograferen zijn niet toegestaan in Museum Dr. Guislain zonder voorafgaandelijk toestemming. Om deze te bekomen, gelieve contact op te nemen met info@museumdrguislain.be

Publiekswerking

Voor de publiekswerking werden enkele spontane foto’s genomen, ouders/voogden die deze foto’s liever niet op onze website zien staan gelieve contact met ons op te nemen via info@museumdrguislain.be

Linken

U bent vrij om de Museum Dr. Guislain website te linken aan uw persoonlijke website, blog of andere kanalen voor uw eigen gebruik en niet om winst te maken. Toch eist het Museum Dr. Guislain een schriftelijke aanvraag vóór u deze link publiceert op eender welke coöperatieve, commerciële of professionele website.

Links van onze website leiden naar andere sites

Museum Dr. Guislain  steunt, sponsort of keurt geen enkele informatie of afbeelding of verdere informatie goed die op deze websites verschijnt.

Virussen

Alle inspanningen zijn geleverd om te garanderen dat deze website virusvrij is, maar Museum Dr. Guislain geeft geen enkele garantie dat deze site vrij van virussen is, de gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het plaatsen van een erkende antivirus pakket.

Overzicht

Zoals de meeste websites, houdt Museum Dr. Guislain een overzicht bij van bepaalde informatie bij elke aanvraag die u ons toestuurt. Deze informatie wordt gebruikt door onze administratie en voor het vergaren van statistieken. Bepaalde informatie kan publiek gemaakt worden, maar indien dit gebeurd, zal deze informatie in algemene vorm gebruikt worden waardoor een individu niet kan geïdentificeerd worden. Data kunnen ook occasioneel gebruikt worden om technische problemen te kunnen onderzoeken, tenzij deze op gerechtelijke wijze opgeëist wordt, zal geen enkele opgeslagen informatie doorgegeven worden aan derden.

PRIVACYBELEID vzw MUSEUM DR. GUISLAIN

Dit privacybeleid legt uit hoe Museum Dr. Guislain omgaat met de persoonsgegevens van zijn klanten, gebruikers (natuurlijke personen) en alle andere natuurlijke personen die met Museum Dr. Guislain in contact staan (hierna ‘u’ genoemd). Onder persoonsgegevens wordt elke vorm van informatie verstaan die u toelaat om uzelf direct of indirect als een natuurlijke persoon te identificeren.

Museum Dr. Guislain hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteert ten volle uw persoonlijke levenssfeer. Museum Dr. Guislain behandelt en beschermt uw persoonsgegevens dan ook op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens leeft Museum Dr. Guislain de wet na, d.w.z. vanaf 25 mei 2018 de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de gegevensbescherming (beter bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming of de ‘GDPR’) of enig ander wetgevingsbesluit dat deze wijzigt.

Meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u verkrijgen bij de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, vanaf 25 mei 2018 de Gegevensbeschermingsautoriteit genoemd.

Wij nodigen u uit om deze verklaring zorgvuldig te lezen zodat u het privacybeleid van Museum Dr. Guislain kent en begrijpt. Deze verklaring wordt regelmatig bijgewerkt. De meest recente versie van de verklaring is beschikbaar op onze website. Wij zullen u op de hoogte brengen via de gebruikelijke communicatiekanalen indien er belangrijke wijzigingen zijn aangebracht.

WIE IS DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING ?

Museum Dr. Guislain (een vzw met ondernemingsnummer : 893 866 084), Jozef Guislainstraat 43 – 9000 Gent, info@museumdrguislain.be, Tel. +32 (0) 9 398 69 50, is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens.

Museum Dr. Guislain is diegene die ten aanzien van de Gegevensbeschermingsautoriteit verantwoording dient af te leggen over de verwerking van uw persoonsgegevens. Museum Dr. Guislain bepaalt de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt alsook de gebruikte middelen en de verwerkingseigenschappen.

Museum Dr. Guislain kan beroep doen op gespecialiseerde dienstverleners om uw persoonsgegevens namens Museum Dr. Guislain en volgens de instructies van Museum Dr. Guislain te verwerken in overeenstemming met dit privacybeleid. Enkel de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn zullen aan deze dienstverleners worden doorgegeven (hierna de ‘verwerkers van Museum Dr. Guislain’ genoemd).

WELKE CATEGORIEËN VAN PERSOONSGEGEVENS VERWERKT MUSEUM DR. GUISLAIN?

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de categorieën van persoonsgegevens die Museum Dr. Guislain mogelijks kan verwerken. Het is mogelijk dat ook andere gegevens worden verwerkt indien die nodig of nuttig zijn voor de voortzetting van de contractuele relatie met Museum Dr. Guislain. Hierbij wordt de context aangegeven waarin Museum Dr. Guislain deze gegevens verkrijgt of verwerkt.

Identiteitsgegevens

Naam, voornaam, aanspreektitel, adres, plaats en datum van geboorte, nationaliteit, taal, vast of mobiel telefoonnummer en e-mailadres.

Deze gegevens worden door u verstrekt.

Facturatiegegevens

Rekeningnummer

Deze gegevens worden door u verstrekt.

Professionele gegevens

Functietitel, naam van de organisatie waarvoor u werkt, professionele interessedomeinen.

Deze gegevens worden door u verstrekt.

Beeldmateriaal

Foto- of camerabeelden

Deze beelden kunnen genomen worden als u deelneemt aan onze activiteiten.

Museum Dr. Guislain verwerkt geen gevoelige persoonsgegevens die uw ras of etnische afkomst onthullen, of uw politieke opvattingen, uw religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, het lidmaatschap van een vakbond, uw gezondheids- of levensgegevens of gegevens over uw seksuele geaardheid, of genetische of biometrische gegevens. 

CONTRACTUELE RELATIES TUSSEN MUSEUM DR. GUISLAIN EN U ALS KLANT

Alvorens contracten te sluiten dient Museum Dr. Guislain soms bepaalde gegevens te verkrijgen en te verwerken, met name om te reageren op uw verzoek, of om u bij te staan bij het verstrekken van informatie en bij de afsluiting van het contract.

In het kader van lopende contracten of het beheer van contracten dient Museum Dr. Guislain een aantal gegevens te verwerken, in het bijzonder om te voldoen aan administratieve en boekhoudkundige verplichtingen. In dit kader kunnen uw gegevens intern binnen Museum Dr. Guislain worden verzonden naar diverse afdelingen of medewerkers, waaronder ook aan medewerkers die niet noodzakelijk rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor de relatie met u of voor de uitvoering van een bepaald contract. 

Meer bepaald verwerkt Museum Dr. Guislain uw gegevens bijvoorbeeld als u publicaties bij Museum Dr. Guislain aankoopt, als u zich inschrijft voor onze activiteiten of openingen, als u een rondleiding reserveert bij Museum Dr. Guislain, als u raadplegingen doet in de bibliotheek en voor het bruiklenen van collectiestukken van Museum Dr. Guislain. Museum Dr. Guislain kan uw persoonsgegevens voor nog andere bijkomende doeleinden verwerken in het kader van de relatie met u en de uitvoering van contracten.

GERECHTVAARDIGDE BELANGEN VAN MUSEUM DR. GUISLAIN

Museum Dr. Guislain verwerkt uw gegevens ook voor de verwezenlijking van haar gerechtvaardigde belangen. Hierbij streeft Museum Dr. Guislain ernaar om een billijke balans te vinden tussen de noodzaak om gegevens te verwerken en respect voor uw rechten en vrijheden, met inbegrip van de bescherming van de privacy. Persoonsgegevens worden onder andere verwerkt voor:

 • het personaliseren van de diensten en de communicatie van Museum Dr. Guislain.
 • de verbetering van de kwaliteit van de aan u verleende diensten van Museum Dr. Guislain door:
 • evaluatie en verbetering van processen, met inbegrip van campagnes en verkoop, door middel van statistische analyse, tevredenheidsonderzoeken en diverse andere onderzoeksmethodes.
 • verbetering van bestaande (of in ontwikkeling zijnde) producten, op basis van enquêtes, statistieken, tests en feedback van klanten via sociale netwerken (bv. Twitter, Facebook) gekoppeld aan Museum Dr. Guislain.
 • toezicht op en evaluatie van de activiteiten van Museum Dr. Guislain, met inbegrip van het aantal bezoeken aan de website van Museum Dr. Guislain, de aard van de gestelde (advies)vragen, enz.
 • het voorbereiden van studies en statistieken, waarbij gebruik wordt gemaakt van het anonimiseren en pseudonimiseren van de betrokkenen.
 • de opleiding van ons personeel door middel van het gebruik van praktijkvoorbeelden ter illustratie, waarbij gebruik wordt gemaakt van anonimisering en pseudonimisering van de betrokkenen.
 • het gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de bezoekers van onze websites te verbeteren.
 • het bewaren van bewijsmateriaal, o.a. in het kader van de vaststelling, uitoefening, verdediging en het behoud van de rechten van Museum Dr. Guislain of alle personen die zij vertegenwoordigt, bijvoorbeeld voor invorderingsprocedures of geschillen.

SPECIFIEK GERECHTVAARDIGD BELANG VAN MUSEUM DR. GUISLAIN: CONVENTIONELE DIRECT MARKETING 

Museum Dr. Guislain voert een klantensegmentatie uit – in het bijzonder naargelang uw behoeften – om u bijvoorbeeld diensten aan te bieden die beter aansluiten bij uw interesses. Daartoe kan Museum Dr. Guislain onder meer:

 • uw zoek- of surfgedrag analyseren via verschillende kanalen (e-mails, websites, mobiele apps) en hieruit uw voorkeuren afleiden om bepaalde informatie en communicatie voor u te personaliseren. Meer bepaald maken we gebruik van analytics in onze nieuwsbrieven, zodat we kunnen opvolgen in welke mate onze nieuwsbrieven gelezen worden. Museum Dr. Guislain maakt geen gebruik van sociale media ‘share buttons’ op onze websites, die gebruikt kunnen worden door deze sociale media om uw surfgedrag te volgen. Wel kunnen we op onze websites occasioneel gebruikmaken van sociale media plug-ins of ‘widgets’, die door deze sociale media gebruikt kunnen worden om uw surfgedrag te volgen.

UW TOESTEMMING VOOR HET VERWERKEN EN VERZENDEN VAN ELEKTRONISCHE BERICHTEN (ELEKTRONISCHE DIRECT MARKETING)

Museum Dr. Guislain kan uw persoonlijke elektronische contactgegevens (bv. uw e-mailadres) verwerken om u elektronische berichten en uitnodigingen op naam toe te sturen om:

 • u in het algemeen op de hoogte te houden van ons aanbod aan activiteiten, evenementen, diensten en producten via nieuwsbrieven, e-mails, socialemediakanalen, enz. Museum Dr. Guislain zal evenwel uw mobiel telefoonnummer niet gebruiken voor direct marketing doeleinden. Indien u met een vereniging, organisatie of een school in de databank staat, ontvangt u ook de mailing van De Gentse Musea. Indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, stuur dan een mail naar info@museumdrguislain.be.
 • u op basis van uw professionele interessedomeinen m.b.t. cultureel erfgoed gerichter te kunnen informeren over activiteiten en professionele ontwikkelingen die u in het bijzonder kunnen interesseren, via de hierboven vermelde kanalen.
 • u als donateur van onze organisatie te informeren en te betrekken bij onze werking.

Door te surfen op de website en gebruik te maken van de formulieren op de website van het Museum Dr. Guislain, aanvaardt u het privacybeleid van het museum en geeft u uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor elektronische direct marketing doeleinden en het versturen van elektronische berichten. Museum Dr. Guislain zal uw mobiel telefoonnummer niet gebruiken voor direct marketing doeleinden.

Voor sommige nieuwsbrieven (bv. Dr. Guislain Award) gebruiken we de diensten van MailChimp. Door u als abonnee aan te melden voor deze nieuwsbrieven, erkent u dat de door u verstrekte gegevens worden overgedragen aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming met het Privacybeleid en de Voorwaarden van MailChimp.

AAN WIE MAAKT MUSEUM DR. GUISLAIN UW PERSOONSGEGEVENS OVER?

Museum Dr. Guislain behandelt uw persoonsgegevens met de grootste zorg en deelt uw gegevens alleen om u de beste diensten aan te bieden bij de uitvoering van haar opdracht. Museum Dr. Guislain kan uw gegevens toezenden aan organisaties waar zij rechtstreeks of onrechtstreeks mee verbonden is.

In sommige gevallen is Museum Dr. Guislain bij wet verplicht om uw gegevens te delen met derden, waaronder:

 • overheidsinstanties of toezichthoudende autoriteiten wanneer er een wettelijke verplichting bestaat om informatie over te maken;
 • gerechtelijke onderzoeksinstanties op hun uitdrukkelijk verzoek.

Museum Dr. Guislain kan uw gegevens tevens overdragen aan specifieke dienstverleners om te helpen met:

 • het ontwerpen en onderhouden van computerapparatuur en internetapplicaties of hostingdiensten;
 • het aanbieden van communicatiediensten, met inbegrip van online en socialenetwerkproviders;
 • het voorbereiden van rapporten en statistieken, afdrukken van documenten en ontwerpen van producten of diensten;
 • de organisatie van evenementen en het beheer van klantencommunicatie.

In de hiervoor genoemde gevallen zorgt Museum Dr. Guislain ervoor dat derden enkel beperkt toegang hebben tot de persoonsgegevens die nodig zijn om de vereiste specifieke taken uit te voeren. Museum Dr. Guislain zal er ook voor zorgen dat derden zich ertoe verbinden de persoonsgegevens op een veilige en vertrouwelijke wijze te gebruiken en te gebruiken in overeenstemming met de instructies van Museum Dr. Guislain en haar gegevensbeschermingsbeleid.

Museum Dr. Guislain bewaart uw persoonsgegevens enkel op servers binnen de Europese Economische Ruimte (EER) of binnen een door de Europese Unie als veilig beschouwd land of onderneming conform de Privacy Shield Framework. 

HOELANG WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEWAARD ?

Museum Dr. Guislain zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld. Deze periode is gelinkt aan de wettelijke en fiscale verplichtingen van Museum Dr. Guislain, evenals de wettelijke noodzaak om uw gegevens bij te houden buiten de bewaringsperiode ter bewijs of om te reageren op verzoeken om informatie van de bevoegde instantie, zijnde 10 jaar in het kader van de contractuele aansprakelijkheid van Museum Dr. Guislain. Buiten deze periode worden uw persoonlijke gegevens verwijderd of geanonimiseerd.

HOE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGD ?

Museum Dr. Guislain hanteert strikte normen om de persoonsgegevens onder haar controle te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. Museum Dr. Guislain neemt dan ook maatregelen van technische en organisatorische aard zoals encryptie, antivirus  firewalls, toegangscontroles, strenge selectie van medewerkers en leveranciers, om ongepaste toegang, verlies of openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen en te detecteren.

In het bijzonder zijn alle personen die namens Museum Dr. Guislain van uw gegevens kennis kunnen nemen, geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en zijn ze zich bewust van het vertrouwelijke karakter ervan. Museum Dr. Guislain hanteert een wachtwoordbeleid op haar databanksystemen en maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

In het onwaarschijnlijke en ongelukkige geval dat uw persoonsgegevens onder de controle van Museum Dr. Guislain gecompromitteerd worden door een inbreuk op de informatiebeveiliging, zal Museum Dr. Guislain onmiddellijk handelen om de oorzaak van dergelijke inbreuk te identificeren en actie ondernemen via adequate maatregelen. Indien nodig, zal Museum Dr. Guislain u in kennis stellen van dit incident in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

WAT ZIJN UW RECHTEN BIJ HET VERWERKEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS ?
RECHT VAN INZAGE, VERBETERING, BEPERKING, WISSING, OVERDRAAGBAARHEID VAN GEGEVENS EN VAN BEZWAAR

Voor de hierboven vermelde doeleinden heeft u:

 • een recht op inzage van uw persoonsgegevens bij Museum Dr. Guislain. Dit betekent dat u Museum Dr. Guislain kan vragen of zij uw persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt, welke categorieën van gegevens worden verwerkt, en aan wie zij worden meegedeeld.
 • een recht van verbetering als u vaststelt dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn.
 • een recht op beperking indien u bv. de juistheid van uw persoonsgegevens betwist en dit gedurende een periode die Museum Dr. Guislain toelaat om dit te controleren.
 • een recht op wissing van uw persoonsgegevens. Wanneer uw contract met Museum Dr. Guislain een einde genomen heeft, kan u Museum Dr. Guislain vragen om uw persoonsgegevens te wissen indien dit niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens werden verzameld. U heeft eveneens de mogelijkheid om steeds de wissing te vragen van persoonsgegevens die door Museum Dr. Guislain op basis van uw toestemming worden verwerkt, tenzij Museum Dr. Guislain een andere rechtsgrond of een volgens de wet gerechtvaardigd belang heeft voor de verwerking. Museum Dr. Guislain kan in ieder geval deze persoonsgegevens bijhouden indien dit voor bewijsdoeleinden in het kader van rechtsvorderingen zou vereist zijn.
 • een recht op overdraagbaarheid van gegevens die uzelf aan Museum Dr. Guislain heeft verstrekt indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van een overeenkomst of op basis van uw toestemming voor het verzenden van elektronische communicatie én deze persoonsgegevens worden verwerkt met behulp van geautomatiseerde processen. Onder dit recht kan u Museum Dr. Guislain vragen uw persoonsgegevens door te sturen naar uzelf of rechtstreeks doorsturen naar een andere gegevensverwerkingsverantwoordelijke, voor zover dit technisch mogelijk is voor Museum Dr. Guislain.
 • een recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor de doeleinden die zijn vermeld. Museum Dr. Guislain kan in bepaalde gevallen evenwel de persoonsgegevens blijven verwerken indien er dwingende gerechtvaardigde redenen voor de verwerking zijn, of indien er redenen zijn die verband houden met het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

U kunt uw rechten uitoefenen door een geschreven verzoek dat gedateerd is, ondertekend en met kopie van uw identiteitsbewijs bijgesloten, per post te versturen naar Museum Dr. Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 Gent, of per e-mail naar info@museumdrguislain.be.

RECHT VAN VERZET TEGEN HET VERZENDEN VAN ELEKTRONISCHE BERICHTEN (DIRECT MARKETING)

Eerder werd uw toestemming gevraagd om uw elektronische contactgegevens te verwerken en te gebruiken voor direct marketing acties of elektronische nieuwsbrieven. Dit geldt dus met name voor communicatie naar uw e-mailadres. Museum Dr. Guislain zal uw mobiele telefoonnummer niet gebruiken voor direct marketing doeleinden. 

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor elektronische direct marketing en u te verzetten tegen de toekomstige ontvangst van dergelijke berichten. U kan ons dit op de volgende wijzen kenbaar maken:

 • door het versturen van een ondertekende brief per post met een kopie van uw identiteitskaart bijgesloten, naar Museum Dr. Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 Gent;
 • Mail de ondertekende brief en een kopie van uw identiteitskaart naar info@museumdrguislain.be;
 • door op een link of knop te klikken onderaan een e-mailing of elektronische nieuwsbrief die door Museum Dr. Guislain aan u is verzonden, om u uit te schrijven of af te melden van deze mailing of nieuwsbrief zodat u die niet meer ontvangt. 

De uitoefening van het recht van verzet kan evenwel Museum Dr. Guislain niet tegenhouden om u te contacteren voor enig ander doel, met inbegrip van een wettelijke verplichting of de uitvoering van een contract, in overeenstemming met deze verklaring.

RECHT OP HET GEBRUIK VAN UW AFBEELDING

Als u deelneemt aan activiteiten van Museum Dr. Guislain is het mogelijk dat u afgebeeld wordt op een foto of in videobeelden. U gaat er mee akkoord dat wij die beelden kunnen gebruiken op onze websites, of in  onze nieuwsbrieven, socialemediakanalen en in onze publicaties. Indien u vindt dat uw afbeelding zonder uw toestemming door Museum Dr. Guislain wordt gebruikt, kan u ons dat melden via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag per post aan Museum Dr. Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 Gent of via een e-mail naar info@museumdrguislain.be. Wij zullen dan deze afbeelding zo mogelijk alsnog verwijderen.

RECHT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN

Indien u klachten hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u ons contacteren per post aan Museum Dr. Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 Gent, of per e-mail naar info@museumdrguislain.be.

U kunt ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, per post te Drukpersstraat 15, 1000 Brussel, of per e-mail naar commission@privacycommission.be, of telefonisch op +32 (0)2 274 48 00.

Versie Privacyverklaring van 24/05/2018. Deze versie kan worden geüpdate. Bij grote veranderingen worden de aanpassingen aan u gecommuniceerd.